Mengenai Saya

Foto saya

Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu dari saya untuk semuanya tanpa terkecuali. Perkenalkan Saya... Dengan Nama asli: Toso Wijaya. D.  Nama Lahir saya: Djaka Tolos. Dan Akrab di panggil Wong Edan Bagu atau WEB dalam dunia Spiritual Laku Ketuhanan. saya lahir di lereng gunung ciremai Cirebon jawa barat. Pada hari Rabu Pon, tgl 13/08/1959, Anak kedua dari empat bersaudara, yang lahir dari kedua orang tua, Bapak Bernama: Matsalim dan Ibu Bernaman Dewi Arimi.  Mulai dari Nenek moyang hingga ke bapak ibu sampai ke saya sendiri. Kami Suka Berspiritual. artinya... suka mempelajari hal-hal yang ga'ib. Tapi bukan sembarang Ghaib, karena Ghaib yang saya pelajari, adalah Ghaib-Nya Dzat Maha Suci Hidup (TUHAN). Bukan yang lain.  Karena itu Sejak usia 9 tahun, saya sudah mempelajari ilmu-ilmu katikjayan, kususnya ilmu kanuragan dan ilmu jaya kawijayan Warisan dari para leluhur saya di telatah tanah pasundan. Sebagai bekal untuk mengembara dalam melacak jejak Dzat Maha Suci yang Gha'ib.  

Dan setelah melalui berbagai macan dan banyak lika liku proses kehidupan. saya berhasil menemukan intisari pati Laku Spiritual Hakikat Hidup yang sebenarnya, dari semua dan segalanya tentang Hidup dan Kehidupan BerTuhan... dan sejak itulah, saya berhenti mengembara dan berpetualang. Lalu menekuni secara Khusus/Istiqomah Laku Spiritual Hakikat Hidup. Yang pelajarannya saya dapatkan, dikala puasa ngebleng di goa singabarong pulau nusa kambangan cilacap jawa tengah,  yaitu,,. Wahyu Panca Laku. Cara untuk Mempraktekan Wahyu Panca Gha'ib, yang hanya mempelajari Hidup dan kehidupan serta Dzat Maha Suci Hidup, bukan yang lainnya... disamping terus belajar dan belajar, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya... Karena saya tidak suka Neko-neko. Saya membuka Pengobatan dan Konsultasi Alternatif Tradisional, mempraktekan ilmu pengobatan spesialist Stroke. Dengan Cara Terapi Pijat Urut dan Jamu Herbal Ramuan Sendiri. Yang pernah saya Pelajari dari beberapa orang Guru saya... Dan semoga, apa yang saya lakukan ini. bisa dan dapat bermanfaat pada diri saya sendiri dan buat semua saudara-saudari saya tanpa terkecuali..... Itulah sekelumit tentang saya dan mohon maklumnya jika terkesan berlebihan; Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu dari saya untukmu sekalian... _/!\_

Minggu, 02 November 2014

Sejarah kang Binuka Lumantar Prahara:

SAUPAMA ora ana ancamane Gunung Merapi sing bakal njeblug, mbokmenawa Mpu Sindhok ora bakal nduwe krenteg mindhah punjering peprentahan menyang laladan Jawa wetan. Saupama Sri Aji Jayabaya ora nduwe trekah ngeleb negara Yawastina, mbokmenawa ratu saka Mamenang iku ora perlu liru kasendhal mayang dening panguwasa kahyangan. Nanging sajake, kayadene pagelaran wayang kulit sewengi natas, kudu ana gara-gara sing dadi pambukaning warana tumuju babarane sejarah anyar.

Nglungani saka prahara sing dituwuhake dening Merapi. Iku salah sijine panduga ngenani pindhahe keraton Mataram Kuna saka tanah Jawa perangan tengah menyang iring wetan. Mpu Sindhok kang nduwe ada-ada.

Ora ngayawara. Jer yen nitik kahanane pepethan-pepethan agung kayadene Candi Prambanan lan Candi Borobudur sing kinubur jero nganti pirang-pirang abad lawase, bisa dikira-kira sepira gedhene prahara mau. Mbuh njebluge Merapi sing njalari apa malah lindhu gedhe sing nyebabake, sing cetha tilas-tilase peradaban mau meh wae ora disumurupi.

Ambruk sarta kependheme wangunan-wangunan liya, sing temene nduwene kerta aji gedhe tumrap sejarah kabudayan Jawa, uga bisa dadi pratanda manawa prahara sing nate tumama ing tanah Jawa iki ora mung pisan-pindho lan cilik-cilikan.

Nanging kanthi prahara mau, Mpu Sindhok malah gumregah. Dheweke nyoba nggelar sejarah anyar kanthi ngedegake Kerajaan Medhang Kamolan.

Kaya kang asring cinarita ing dedongengan dumadine aksara Jawa, temene eksistensine Keraton Medhang uga mujudake pratandha eksistensi peradaban sarta kabudayan Jawa. Sebab, laire aksara Jawa -uwal saka bener orane sacara historis- uga mratandhani lan nggambarake sejarah mental hijrahe menungsa Jawa saka kabudayan kang nengenake tradisi lisan tumuju marang tradisi tulis.

Senajan ora jebles karo kuwi, gara-gara ing perangane pagelaran wayang purwa nggambarake sakehing prahara sing tumama ing salumahing bumi sakurebing langit. Wiwit saka "banjir bandhang walik watu" nganti tumeka "bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelip katon".

Biyen, akeh sing padha ngira, gegambaran mau mung munjudake fantasi, asiling imajinasi. Nanging jebule keri-keri iki, kabeh mau tetela gumelar ing donyane kasunyatan, dudu (mung) ing jagad pakeliran.

Nanging prahara ing gara-gara tetep wae ing mengkone bakal sirep. Sakeheng prahara kapara tansah nukulake pengarep-arep manawa babakan anyar, wektune wong-wong cilik bisa rengeng-rengeng sarta sesindhenan, saya cepak tekane. Saya ndadra prahara iku, saya cedhak tekane ?jaman kencana-rukmi? bebarengan karo jumedhule para pamomong sejati kang dadi ?pangone? satriya tama.

Nanging crita Jawa uga aweh wewarah ngenani ora prayogane dolanan utawa gawe-gawe prahara. Kebrananging ati panguwasa sing runtik ndadekake Sri Aji Jayabaya tumindak kliwat wates kanthi nyipta prahara. Mula bukane, putri-putrine kayata Pramesthi lan adhine, Susanti lan Sukesi, ginarwa dening Prabu Purusangkara saka Yawastinapura saadhi-adhine. Nanging tanpa pawadan sing maton, putri-putri mau dibalekake menyang Mamenang.

Iku sing ndadekake Jayabaya runtik atine, satemah nyipta prahara. Keraton Yawastina digawe banjir bandhang walik watu, sing njalari ratu sasentanane padha nemahi tiwas. Pikire Jayabaya, bisa males wirang lan serike atine putri-putrine.

Nanging kabar ngenani prahara mau jebul ndadekna Pramesthi kantaka, ora eling purwa duksina. Ora kurang rekadaya amrih sang putri enget, nanging sekaring kedhaton tetep mbadal saka sakehing upaya.

Jayabaya munggah kayangan, minta nugrahaning dewa. Dewa melehake sang nata sarta pratela bisa maluyakake Pramesthi kalamun Jayabaya gelem sinendhal mayang. Jayabaya nyaguhi minangka panebusing dosa sarta kanggo mbukak babak anyar sejarahe Mamenang, minangka sarana kanggo ngopeni turun, kanggo kamulyane anak-putu. ... He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr... 

Semoga Bermanfa’at. Amiin
Ttd: Wong Edan Bagu

Pengembara Tanah Pasundan

Tidak ada komentar: