Kumpul Ra Kumpul Mangan:

ING kalanganing masyarakat Jawa ana tetembungan mangan ra mangan kumpul. Masyarakat Jawa iku masyarakat agraris, sing gedhe sambung rapete karo palemahan. Tumrape petani, lemah iku sumber panguripan. Sandhang, pangan, papan, kabeh sumbere ing palemahan. Rehne sumber panguripane saka sawah, saka pategalan, lan pekarangan, lan kala semana jumlah penduduk durung akeh, para petani dalah sedulur-sedulur sarta anak-anake pada manggon nunggal adesa. Paseduluran, kerukunan, keguyuban dipiara kanthi becik. Sanajan panguripane rekasa (ora mangan) nanging sabisa-bisa kudu tansah kumpul.

Ing jaman saiki, tetembungan mangan ra mangan kumpul, kawawas wis ora cunduk karo kahanane masyarakat desa. Petani sawahe saya ciut, asile ora sumbut karo biaya lan tenaga kanggo pangolahing lemah lan tanduran. Malah akeh petani sing ora duwe sawah, dadi mung buruh tani. Akeh pemuda-pemuda desa, luwih-luwih sing wis berpendidikan, pada ninggal kampung halamane. Ora mung pindhah menyang kutha-kutha ing tanah Jawa, nanging uga menyang luwar negri. Sing perlu golek pangupajiwa (mangan), dene bab kumpul bisa saben lebaran, utawa saben pirang tahun sepisan.

Tetembungan mangan ra mangan kumpul diwalik dadikumpul ra kumpul mangan. Dadi sing penting iku mangan, perkara kumpul iku ora pati penting lan bisa disemayani.

Wong Indonesia, klebu uga wong Jawa, akeh kang padha ngumbara menyang mancanegara. Kayadene semut kang tansah nggoleki gula, ing endi bae sing bisa aweh papan kanggo ngupa boga, ing kono ana wong Indonesia. Sing perlu golek pangupajiwa senajan adoh lan ora bisa kumpul karo sanak kadang.

Ing desa ora ana pagaweyan, ana kutha golek gaweyan ya rekasa. Mula ana ngendi bae, nganggo srana apa bae ditekadi kanthi pangarep-arep bisa antuk pagaweyan sing asile bisa kanggo nutup kabutuhan. TKI/TKW sumebar ing Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Korea lan liya-liyane. Ana sing nasibe bacik oleh gaweyan lan majikan sing apik, ning ya ana sing uripe disiya-siya dening majikane. Ana sing tansah ajeg kirim dhuwit kanggo kulawargane ing Indonesia. Ana sing kirimane dhuwit temanja kanggo mbangun omah. Ana sing mulih kanthi nggawa anak asil hubungan gelape karo keluarga majikane, ana sing mulih ora bisa nggawa apa-apa, ana sing mulih mung kari jenazah.

TKI/TKW iku disebut-sebut minangka pahlawan devisa, awit saka akehe TKI sing nyambutgawe menyang luwar negri dhuwit saka luwar negri sing mlebu ing Indonesia saya akeh. TKI/TKW iku padha ngirimake asile nyabutgawe ana luwar negri kanggo keluwargane ing Indonesia. TKI dalah kulawargane padha mangan senajan ora kumpul. Dadi, senajan ora kumpul, kebutuhane dhewe dalah kebutuhane kulawargane bisa dicukupi. Kumpul ra kumpul mangan. ... He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr... 

Semoga Bermanfa’at. Amiin
Ttd: Wong Edan Bagu

Pengembara Tanah Pasundan

Tidak ada komentar