Mengenai Saya

Foto saya

Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu dari saya untuk semuanya tanpa terkecuali. Perkenalkan Saya... Dengan Nama asli: Toso Wijaya. D.  Nama Lahir saya: Djaka Tolos. Dan Akrab di panggil Wong Edan Bagu atau WEB dalam dunia Spiritual Laku Ketuhanan. saya lahir di lereng gunung ciremai Cirebon jawa barat. Pada hari Rabu Pon, tgl 13/08/1959, Anak kedua dari empat bersaudara, yang lahir dari kedua orang tua, Bapak Bernama: Matsalim dan Ibu Bernaman Dewi Arimi.  Mulai dari Nenek moyang hingga ke bapak ibu sampai ke saya sendiri. Kami Suka Berspiritual. artinya... suka mempelajari hal-hal yang ga'ib. Tapi bukan sembarang Ghaib, karena Ghaib yang saya pelajari, adalah Ghaib-Nya Dzat Maha Suci Hidup (TUHAN). Bukan yang lain.  Karena itu Sejak usia 9 tahun, saya sudah mempelajari ilmu-ilmu katikjayan, kususnya ilmu kanuragan dan ilmu jaya kawijayan Warisan dari para leluhur saya di telatah tanah pasundan. Sebagai bekal untuk mengembara dalam melacak jejak Dzat Maha Suci yang Gha'ib.  

Dan setelah melalui berbagai macan dan banyak lika liku proses kehidupan. saya berhasil menemukan intisari pati Laku Spiritual Hakikat Hidup yang sebenarnya, dari semua dan segalanya tentang Hidup dan Kehidupan BerTuhan... dan sejak itulah, saya berhenti mengembara dan berpetualang. Lalu menekuni secara Khusus/Istiqomah Laku Spiritual Hakikat Hidup. Yang pelajarannya saya dapatkan, dikala puasa ngebleng di goa singabarong pulau nusa kambangan cilacap jawa tengah,  yaitu,,. Wahyu Panca Laku. Cara untuk Mempraktekan Wahyu Panca Gha'ib, yang hanya mempelajari Hidup dan kehidupan serta Dzat Maha Suci Hidup, bukan yang lainnya... disamping terus belajar dan belajar, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya... Karena saya tidak suka Neko-neko. Saya membuka Pengobatan dan Konsultasi Alternatif Tradisional, mempraktekan ilmu pengobatan spesialist Stroke. Dengan Cara Terapi Pijat Urut dan Jamu Herbal Ramuan Sendiri. Yang pernah saya Pelajari dari beberapa orang Guru saya... Dan semoga, apa yang saya lakukan ini. bisa dan dapat bermanfaat pada diri saya sendiri dan buat semua saudara-saudari saya tanpa terkecuali..... Itulah sekelumit tentang saya dan mohon maklumnya jika terkesan berlebihan; Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu dari saya untukmu sekalian... _/!\_

Senin, 09 Juni 2014

Latar Ilang Jembare:

BIYEN, meh saben omah nduwe latar. Jembar lan ciyute nuduhake wibawane sing nduwe, uga ­sugihe. Resik lan regede, asri lan orane, nuduhake opËn lan orane sing ngenggoni. Minangka ­perangane omah, tritisan lan latar mujudake rai sing bisa nuduhake rasa sumringah utawa kosok balene, uga kanggo sapa aruh marang sapa wae.

Nalika nggambarake Dalem Wiragunan utawa Dalem Kanoman ing buku Omah (2000), Revianto Budi Santoso ngandhakake manawa dalem kuwi dumadi saka sawetara plataran. Dalem Wirogunan dhewe mujudake community house, sing ora mung dinggoni dening kulawarga ningrat, nanging uga bebasan kinepung dening kulawarga magersaren.

Plataran pokok loro mau katata sacara aksial memburi, dene plataran loro liyane, sing luwih rupak, malang saka kulon mengetan. Plataran ngarep nduwe peran pokok minangka ruang publik, uga minangka papan tinarbuka di satengah-tengahe pedunungane para magersaren. Plataran mau punjere ana pendhapa sing ngadeg ana tengah-tengahe. Pendhapa lan plataran iku uga mujudake ruang publik.

Ora nggumunake yen plataran iku banjur dadi papane bocah-bocah dolanan, dene sing tuwa uga padha ketemu ing kono kanggo ngobrol, kapara wong-wong sing padha dodol jajan uga nggelar dhasarane.

Kaya sing diandharake dening Mangunwijaya (1988), kabeh kang asipat intim utawa keramat diarani dalem (njero) utawa penaten (papane wong tani) lan sing jaba, sing kanggo srawung karo masyarakat diwenehi jeneng plataran utawa jaba (latar jaba). Ing jero plataran dumadi dialog (srawung) antarane sing manggon ana omah saka njero karo masyarakat sing ana ing jaba. Ing papan iki dibangun pendhapa, sing tegese wangunan tambahan, papan sing nduwe omah ketemu karo tamu-tamune. Kanthi mangkono, tumatane dalem sing sakral lan pendhapa sing profan nuduhake kaya ngapa serasine dialektik antarane sesambungan vertikal marang Gusti karo sing horizontal marang sesamane manungsa.

Plataran ing Desa;
Mesthi wae platarane dalem, luwih-luwih kayadene Dalem Wiragunan mau, beda karo omah-omah salumrahe omah. Luwih-luwih omahe para among tani ing desa-desa. Senajan ana wae omah ing desa sing gandhengan antarane kulawarga siji lan sijine, temene antarane kulawarga mau nduwe plataran dhewe-dhewe. Mungguh amba lan ciyute gumantung marang ambane lemah sing didegi omah. Nanging sing cetha, sabisa-bisa tetep disisihake lahan sangarepe omah minangka plataran.

Kanggone wong tani, plataran kuwi nduwe piguna sing asipat praktis. Yen wayah panen, embuh panen pari, kedhele, jagung, utawa tela/gaplek, latar mujudake papan kanggo mepe panenan. Merga olehe mepe ing ngarep omah, pepenan ora mung gampang ditunggoni lan diawasi bisa uga disambi karo petan nanging uga disawang sing lagi padha liwat ing dalan ngarepe. Iku sing bisa nyebabake sing liwat dadi mandheg, milang-miling pepean mau nganti tekan nawa. Ing kene latar banjur kaya dene dadi showroom, babar pisan kanggo mamerake asile panen.

Amarga fungsi mau, ora maido yen sawetara latar banjur padha diplester. Pertimbangane praktis wae. Kanthi mlester, wis ora perlu ngotong-otong klasa utawa gelaran liyane kanggo mepe. Saliyane kuwi, kuwat mlester latar uga mujudake gengsi, amarga ora angger wong bisa ngragadi. Perkara mengkone bisa dadi resepan banyu apa ora, ora dadi gagasan.

Kanthi diplester uga, dianggep papane luwih resik, ora usah ngenteni ilang jebloge, sahingga kepenak kanggo dolanan bocah-bocah cilik kapan wae. Malah ya sing gedhe barang. Upamane kanggo main badminton.

Pancen ora beda karo dalem, kayadene Dalem Wirogunan mau, latar-latar ngarep ing desa lumrah dadi ruang publik. Ora mung kanggo papan ekspresine sing nduwe omah, nanging uga kanggo wong liya sajabane kulawarga.

Kanthi latar sing jembar, nalika nyunatake utawa mantu, kulawarga mau bisa nanggap apa wae. Amarga papan iku cukup kanggo ngedegake panggung lan uga ngemot atusan nganti ewon wong sing mengkone padha nonton. Upamane kethoprak, barongan, tayub, wayang kulit, klebu dangdut barang. Beda karo ing dalem sing ana pringgitan utawa pendhapane, lumrahe ing omah desa ora ana papan kanggo nggelar wayang kulit, kejaba ing jaba omah.

Dadi yen mengkono, anane latar-latar kang jembar ing saben omah ing desa-desa bisa kanggo papan urip lan ngrembakane sawernane kesenian. Nanggap kesenian nalika nyunatake anak utawa mantu mujudake kebanggaan tumrap sawetara kulawarga ing padesan.

Wis Malih;
Nanging mesthi wae bebarengen karo saya tambahe pendhudhuk lan saya ciyute lahan kang sumadiya, latar-latar mau uga saya ciyut. Saya sethithik omah sing nduwe latar jembar. Kapara ora sethithik sing bisa diarani babar blas ora nduwe latar. Aja maneh kok mikir kanggo latar, dienggo omahe wae sok kurang.

Latar-latar sing biyen jembar, saiki akeh sing wis malih. Wis didegi omah, kios, utawa ruko, merga iki dianggep ngasilake. Dene latar-latar sing dudu duweke petani, luwih-luwih sing mambu neopriyayi, wis disulap dadi taman. Ing kono kembang-kembang endah padha ditandur, pot-pot larang ditata apik, sok uga dijangkepi kolam. Pager-pager tembok utawa wesi mesthi wae bakal dadi pepalang tumrap sapa wae sing mlebu latar-latar anyar mau. Latar malih dadi papan sing medeni. Bocah-bocah cilik endi saiki sing wani saba mrono, gobag sodor, dhelikan, utawa dolanan liyane?

Tur maneh, endi saiki ana bocah sing padha dolanan? Paling banter padha pit-pitan saka gang siji tumeka gang sijine, amarga sing ana pancen mung gang utawa dalan papan sing biyen dianggep kebak bebaya tumrap bocah.

Apa tenane isih dibutuhake ruang publik sing nduwe fungsi kaya latar mau? Yen pancen interaksi wis cukup diijoli SMS utawa telepon, yen wara-wara uga wis cukup lumantar pengeras suwara lan alat komunikasi canggih liyane, yen ing sajrone mal-mal uga wis ana latar-latar anyar, dene tontonan uga wis bisa digenti dening televisi, home theatre, VCD/DVD, lan liya-liyane ing omah, banjur kanggo apa maneh latar-latar iku?

Mbokmenawa wis dadi gerak simultan, bebarengan karo kali-kali sing padha ilang kedhunge, pasar sing ilang kumandhange, latar-latar uga saya kelangan jembare. Uga geseh fungsine. . ... He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr... Semoga Bermanfa’at. Amiin
Ttd: Wong Edan Bagu

Pengembara Tanah Pasundan

Tidak ada komentar: